Cenník

CENNÍK SLUŽIEB A VÝKONOV NEHRADENÝCH POISŤOVŇOU

Vypracovanie lekárskeho posudku a výpisu zo zdravotnej dokumentácie

Uhrádza fyzická alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval

15 €

Vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia

ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka, tábor, škola v prírode, šport ,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom

15 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre účely sociálne poisťovne, zamestnávateľa

15 €

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie

(na žiadosť občana, podľa rozsahu)

15 €

Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie

5 €

Vypracovanie posudku o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

15 €

Manažment pacienta, konzultácia


26€

Bodové ohodnotenie úrazu  (podľa rozsahu)

20 €

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV (pokiaľ nie je hradený zdravotnou poisťovňou)

Komplexné vyšetrenie pacienta

Kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy

25 €

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola

20 €

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie

20 €

Vyšetrenie pacientka bez zdravotného poistenia (cudzí štat. príslušník)

20 €

SONOGRAFIA (u poistencov VŠZP, DÔVERA, UNION plne hradený výkon poisťovňou)

Sonografia bedrových kĺbov novorodencov

20 €

INJEKCIE, INFÚZIE, ĎALŠIE VÝKONY

Kortikoidný obstrek

20€

Intravenózna injekcia

15 €

Intraartikulárna injekcia 

MONOVISC 4 ml

68,94 €

Intraartikulárna injekcia VIJOINT

26,40 €

Intravenózna infúzia - myorelaxačná infúzia

20 €

Liečivá náplasť

3€

Intravenózna injekcia - podanie vitamínu C

25 €

Intramuskulárna injekcia

20 €

Kolagénová injekcia

12 €

Punkcia kolenného kĺbu

10€

PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA

Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, hlásenie profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení choroby z povolania, Iné jednoduché potvrdenia, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu, choroby z povolania alebo vystavenie bodového ohodnotenia na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, a pod.

Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa a orgány činné v trestnom konaní)

25 €

Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni členského štátu Európskej únie

25 €

Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný štatút utečenca alebo sú na území Slovenskej republiky na základe medzištátnych dohôd

Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje

25 €

Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a podobne)

25 €

Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka

30 €

Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely

a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov

podľa osobitného predpisu,

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,

d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.

Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

                                              25 €

Zmluvné poisťovne

Máte záujem o voľný termín?